Bina Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri Yapabilmek İçin Yetkili Firma Belgesi Başvurusu

Müracaat aşamaları aşağıda belirtilmiştir;

1) Firma tarafından Yetki Belgesi almak/yenileme talebi için dilekçe yazılır.

2) Dilekçe ekine, 

        a) Kayseri il sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı

        b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

        c) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

        d) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

        e) İmza beyannamesi ve imza sirküleri;

                • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bulunması

                • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil        Gazeteleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

                • Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi bulunması

3) Adres beyannamesinin bulunması. 

4) TS 13287 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

5) Çok tehlikeli işler sınıfına ait Nace kodu

6) Kapalı alanda çalışma izin formu taslağı

7) Kapalı alanda çalışma talimatı

8) Çalıştırılacak Personel İçin;

        a) Savcılıktan iyi hal belgesi 

        b) Bulaşıcı ve kronik hastalık taşımadığına dair sağlık raporu 

        c) Sosyal Güvenlik Kurumunda aktif sigortalı olduğuna dair belge

        d) KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen Bina Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyonu

                konulu bilgilendirme toplantısına katılım belgesi


eklenerek KASKİ Genel Evrak Birimine başvuruda bulunur.

9. Başvuru evrakları Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğünce kontrol edilip , teknik şartnamede belirtilen malzeme ve şartların sağlanması istenir ve şartlar ve malzemelerin kontrolü için yerinde inceleme yapılır.

10. Şartlar ve malzemeler  sağlanmış ise KASKİ Genel Müdürlüğü ile Firma arasında Hizmet Sözleşmesi imzalanır.

11. Her yıl Genel Kurul tarafından ücret tarifesinde belirtilen Yetkili Firma Belgesi ücretini ödemesi istenir. 

12. Ödeme yapılmasından sonra Yetkili Firma Belgesi düzenlenerek Firmaya verilir.