KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

yönetmeliklerin öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması gerektiği durumlarda kanun ve yönetmelikte öngörülen sınırlamalara uygun davranılmasına gerekli özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Su aboneliğinin sağlanması kapsamında abonelere taleplerinin karşılanması, sayaç okuma işleminin yapılması, arıza bakım veya onarım ile ilgili süreçlerin yürütülebilmesi, vb. amaçlarla Kurumumuzun faaliyet alanlarına giren hususlarda ilgili hizmet alınan şirketlere ve alt yüklenicilerimize,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla Kurumumuz avukatları ile ilgili yargı makamlarına,
 • Talep edilmesi halinde kamu kurumları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara

ilgili kanun ve yönetmeliklerde  öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından verilen hizmet, ya da faaliyete bağlı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle;

Kurumumuz Abone Merkezlerimizden ve hizmet alınan doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, kurum mobil uygulamalarından, sosyal medya üzerinden, abonelermizin iletişim bilgilerinin alındığı operatörlerden veya anlaşmalı kurumlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Su aboneliğinin sağlanması amacıyla yaplan abonelik sözleşmesinden ve  Kurumumuzla yaptığınız sözleşmenin her aşamasında verdiğiniz kişisel verileriniz, Kurumumuzun sağladığı hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Kurumun bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Kurumumuz  hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yahut abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

 • Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Kuruma başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6698 KVKK kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı olması durumunda kimliğinizi doğrulayıcı belgeleriniz ve talebinizi bildiren dilekçeniz ile KASKİ Genel Müdürlüğü Şubelerimize bizzat elden veya kaski@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile iletebilirsiniz.

Başvurularınız kurmumuz tarafından yapılacak incelemlere ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.